Tóm tắt kết quả năm 2020 của Unitsky String Technologies Inc

“Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi coi việc chuyển đổi từ giai đoạn RnD và sản xuất MVP đầu tiên (sản phẩm khả thi tối thiểu) sang giai đoạn sản xuất hàng loạt và mở bán thương mại trên thị trường quốc tế là thành tựu toàn diện chính của năm qua”

Xác nhận điều này là việc hoàn thành việc xây dựng một khu phức hợp vận tải trên cao ở Sharjah (UAE) tại Công viên Công nghệ và Đổi mới Nghiên cứu Sharjah (SRTIP), được công ty công bố vào tháng 12 năm 2020. Điều này sẽ cho phép nó trong năm mới tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực MENA, cung cấp cho thị trường các hệ thống vận tải làm sẵn phù hợp với đặc điểm địa lý và khí hậu của khu vực.

Chia sẻ bài viết ngay